SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców w RadomiuZapraszamy do udziału w programie lojalnościowym Społem znaczy Razem!
Jeśli jesteś tu po raz pierwszy najpierw dokonaj aktywacji konta a następnie zaloguj się.


INFOLINIA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO "SPOŁEM ZNACZY RAZEM"

tel: 48 340-28-14(opłata jak za połączenie lokalne)
czynna w dni powszednie w godzinach 7.00 - 15.00Aktywacja karty uczestnika możliwa jest po przekazaniu przez sklep formularza rejestracyjnego do Punktu Obsługi Klienta (POK)
w siedzibie spółdzielni SPOŁEM PSS RADOM.
Opóźnienia wynikające ze specyfiki nanoszenia danych przez POK mogą potrwać nie dłużej niż 10 dni od momentu otrzymania karty.
Wyłącznie po naniesieniu danych przez POK, możliwa jest aktywacja karty.
 

 
Jak odbywa się rejestracja uczestnika.

 

 

Regulamin programu lojalnościowego „Społem znaczy razem”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą „Społem znaczy razem”.

 2. Organizatorem programu jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Radomiu z siedzibą w Radomiu przy ul. Sienkiewicza 8, 26-600 Radom wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000133344.

 3. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie określone przez organizatora.

 4. Program prowadzony jest w sklepach organizatora, objętych programem i oznaczonych logo programu. Załącznikiem do Regulaminu jest lista placówek organizatora biorących udział w programie.

 

§ 2. Wyjaśnienie pojęć

 1. Program – program lojalnościowy pod nazwą „Społem znaczy razem” prowadzony przez spółdzielnię.

 2. Sklepy – placówki oferujące towary lub usługi w ramach programu.

 3. Uczestnik – osoba, która ukończyła 18 lat i bierze udział w programie.

 4. Konto uczestnika – indywidualne konto w aplikacji programu, na którym są rejestrowane transakcje, powodujące naliczenie lub odliczenie punktów, gromadzonych przez uczestnika w ramach programu.

 5. Stan konta – liczba zgromadzonych przez uczestnika programu punktów.

 6. Karta klienta – karta programu „Społem znaczy razem”.

 7. Kod karty – kod EAN na karcie lojalnościowej, którego odczytanie przez system kasowy powoduje przypisanie numeru karty uczestnika do jego transakcji i naliczenie punktów na koncie uczestnika.

 8. Formularz rejestracyjny – formularz, zawierający dane uczestnika oraz jego akces do programu.

 9. Punkty dodatkowe – punkty przyznawane dodatkowo, np. okresowo lub za wybrane formy aktywności zakupowej.

 10. Partner – inny podmiot oferujący uczestnikom w ramach programu towary lub usługi na preferencyjnych warunkach, określonych w porozumieniu zawartym z organizatorem.

 11. Bon Społem – wydany przez organizatora w zamian za zgromadzone w trakcie programu punkty, który uprawnia do bezgotówkowego nabycia towarów o wartości wskazanej na Bonie Społem w sklepach objętych programem.

 12. Nagroda dodatkowa – nagroda, która może zostać przyznana uczestnikowi przez organizatora w ramach dodatkowych promocji.

 

§ 3. Warunki udziału w Programie

 

 1. Uczestnikiem programu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która zgłosiła akces uczestnictwa w programie i której wydano kartę klienta.

 2. Regulamin znajduje się w każdej uczestniczącej w programie placówce organizatora i okazywany jest na prośbę uczestnika, a także na stronie www.radom.spolem.org.pl.

 3. Wszelkie dane dotyczące uczestnika oraz informacje przez niego przekazane traktowane będą przez organizatora w sposób zgodny z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie.

 4. Wypełniając i przekazując formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez organizatora. Dane osobowe będą przetwarzane w celach reklamowych i marketingowych. Uczestnik może wyrazić zgodę na otrzymywanie ofert handlowych oraz korespondencji drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej lub sms-em). Dane osobowe uczestnika są chronione zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

 5. Każdy uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie, dane osobowe uczestnika są usuwane.

 6. Karta klienta wydawana jest uczestnikom programu w sklepach organizatora, po złożeniu podpisu pod prawidłowo wypełnionym i własnoręcznie podpisanym formularzem rejestracyjnym.

 7. W przypadku utraty karty uczestnik programu jest uprawniony do złożenia wniosku o wydanie nowej karty. Za wydanie nowej karty zostanie pobrana opłata w wysokości 5 zł. Karty uszkodzone lub zużyte podlegają wymianie nieodpłatnie , pod warunkiem zwrotu karty.

 8. Kartą klienta może posługiwać się jedynie uczestnik , którego podpis widnieje na formularzu rejestracyjnym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z dokonaniem transakcji przez osoby nieupoważnione, utratą lub uszkodzeniem karty klienta. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za kartę klienta oraz za transakcje na koncie klienta dokonane z jej użyciem.

 9. Uczestnik programu może sprawdzić stan konta uczestnika poprzez stronę www.radom.spolem.org.pl w sklepach objętych programem lub poprzez infolinię nr
  tel. 48 340 28 14.

 10. Karta klienta jest własnością organizatora.

 

§ 4. Zapisywanie transakcji, gromadzenie korzyści

 1. Posiadacz karty klienta gromadzi punkty poprzez zakup towarów lub usług w sklepach organizatora, uczestniczących w programie. Z transakcji zakupu wyłączone zostają(punkty nie są przyznawane): papierosy i wyroby tytoniowe, bilety komunikacji , doładowania.
  Od transakcji zakupu, przy których uczestnik programu realizuje bon społem , punkty nie będą naliczane od całej wartości paragonu.

 2. Warunkiem naliczenia punktów jest okazanie karty klienta kasjerowi, odczytanie kodu karty klienta i zarejestrowanie transakcji w systemie kasowym.

 3. Wartość transakcji zostaje przeliczona na punkty w ten sposób, że za każde pełne 5 złotych wartości zakupu uczestnik otrzymuje 1 punkt, natomiast za zgromadzone:

  200 punktów przysługuje bon o wartości 20 złotych
  400 punktów przysługuje bon o wartości 50 złotych

 4. Rejestracja transakcji jest możliwa wyłącznie w chwili jej dokonania.

 5. Punkty programu mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą transakcję.

 6. W ramach konkursów oraz działań promocyjnych uczestnikom mogą być przyznane dodatkowe punkty lub nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.

 7. Zgromadzone punkty ważne są minimum 12 miesięcy . Każdego roku 1 kwietnia zostanie wykonana jednorazowa dezaktywacja punktów starszych niż rok.


 

§ 5. Wymiana punktów na Kupony Społem

 1. Zgromadzone punkty podlegają wymianie na bony Społem.
   
 2. W celu wymiany punktów na bon Społem, uczestnik, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości punktów winien zażądać wydrukowania bonu z terminala w dowolnym sklepie organizatora programu.
   
 3. Po wydrukowaniu bonu Społem z konta uczestnika zostanie automatycznie odjęta odpowiadająca wartości bonu ilość punktów.
   
 4. Bon może być zrealizowany w sklepach organizatora od momentu jego otrzymania do dnia określonego na bonie. W celu realizacji bonu Społem należy go przekazać kasjerowi oraz okazać Kartę Klienta.
   
 5. Bon Społem posiada swój nominał, uprawnia on do dokonywania zakupów bezgotówkowych za towary oferowane do sprzedaży w chwili realizacji bonu w danym sklepie. Bony nie podlegają wymianie na pieniądze, oraz podczas ich niepełnej realizacji nie jest wydawana z nich reszta.
   
 6. Punkty gromadzone na koncie Uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.
   
 7. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w sklepie Organizatora objętym programem, pocztą na adres Organizatora lub za pomocą formularza na stronie www.radom.spolem.org.pl. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 14 dni.

 

§ 6. Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator powiadomi uczestników o wszelkich zmianach w Regulaminie na stronie www.radom.spolem.org.pl. z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

 2. Program prowadzony jest bezterminowo. Organizator może zawiesić lub zakończyć program. O planowanym zawieszeniu lub zakończeniu programu organizator powiadomi uczestników na miesiąc wcześniej na stronie www.radom.spolem.org.pl oraz w sklepach organizatora.

 3. W przypadku zakończenia programu wszyscy uczestnicy, którzy zgodnie z Regulaminem nabyli prawo do bonu powinni przeprowadzić procedurę zamówienia bonu Społem zgodnie z § 5 w terminie 30 dni licząc od dnia zakończenia programu.

 4. W przypadku rezygnacji uczestnika z uczestnictwa w programie uczestnik powinien złożyć taką deklarację na piśmie i dokonać zamówienia bonu Społem, jeśli nabył prawo do jego otrzymania.

 5. Z dniem 31.03.2017 traci moc regulamin z dnia 01.05.2016r.

 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2017r.